عناوين معسكرات تجميع اللاجئين في المناطق النرويجية

Adresseliste samtlige asylmottak

 

[Oslo]  [Indre Øst]  [Sør]  [Vest]  [Midt-Norge]  [Nord]

 

Oversikt over Asylmottak - Region Oslo, Telefon: 23 35 15 00

Mottak Telefon
Fax
E-post
Mottaksleder/
Kommune
Driftoperatør Ant. plasser
Bjørnebekk
Statlig mottak for asylsøkere
Kroerveien 50
1430 ÅS
Fylke: Akershus
Tel 64 97 49 60
Fax 64 97 49 61
E-post
Elisabeth Tveter Ås kommune
Postboks 195
1430 Ås
 150
Brenneriveien
Statlig mottak for asylsøkere
Brenneriveien 1b
0182 OSLO
Fylke: Oslo
Tel 22 11 07 60
Tel 92 21 16 70
Fax 22 11 07 61
E-post
Henry Osima

OSLO
 

Landlord Hotell AS
Høgdaveien 7
1540 Vestby
 
 68
Dikemark Transittmottak,
Sykehusveien 8, Bjerget
1385 Asker
 
Tel 66 90 85 30
Fax 66 90 85 31
Tove Gilje Norsk Folkehjelp. PB 8844  Youngstorget, 0028 Oslo  

 100

Fagerli statlig ventemottak
Eiksveien 20
Postboks 74
2034 Holter
Fylke: Akershus
Tel 67 20 87 30
Fax 63 99 38 99
Grete Ystheim

Nannestad

HERO NORGE AS  

 

Hanskollen transittmottak
2090 Hurdal
Fylke: Akershus
Tel 63 92 00 00
Fax 63 92 00 01
Ketil A Blinge HERO NORGE AS  160 

 

Haslemoen Transittmottak
2436 Våler i Solør
Fylke: Hedmark
Tel 62 79 90 50
Fax 62 79 90 51
Jarle Auset
 
HERO NORGE AS  300
Hvalstad  
Transittmottak for enslige mindreårige
Solstadvn 42
1395 HVALSTAD
Fylke: Akershus
Tel 66 85 49 30
Fax 66 85 49 39
E-post
Lise Aksjøberg

ASKER

Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 
 120
Hvalstad  
Statlig mottak for enslige mindreårige
Solstadvn 42
1395 HVALSTAD
Fylke: Akershus
Tel 66 85 49 30
Fax 66 85 49 39
E-post
Bente Scheel

ASKER

Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 

  20

Kasper Transittmottak
1592 Våler i Østfold
Fylke: Østfold
Tel 69 28 90 00
Fax 69 28 90 09
E-post
Balasubramaniam Venkatasamy Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger

 210
Kure
gård mottak for enslige mindreårige
Mellebyvn 40
1580 Rygge
Tel 69 26 24 80
Tel 95 18 36 90
Ottar Leines Drammen Eiendomsselskap AS  

 30

Lier Statlig ventemottak
Ulvenvn 21
3420 Lierskogen 
Fylke: Buskerud
Tel 32 22 62 80 Tel 97 65 69 59
Fax 32 22 62 99
E-post
Harald Nesset

OSLO
 

Link A/S
PB 413
3201 Sandefjord
 190
Løren  Transittmottak
Sinsenveien 76
0586 Oslo  
Fylke: Oslo
Tel 22 09 15 70/75
Fax 22 09 15 89
E-post
Brit Jensen

OSLO
 

Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 350
Nordbybråten Transittmottak
Postboks 54
1592 Våler i Østfold
Fylke: Østfold
Tel 69 28 86 50
Fax 69 28 86 51
E-post
Ole Morten Lyng

VÅLER
 

Flyktningstiftelsen
Skedsmogata 11
2000 Lillestrøm
 
 360
Skedsmo 
Statlig mottak for asylsøkere
Skedsmogata 11
2000 Lillestrøm 
Fylke: Akershus
Tel 64 84 67 70
Tel 95 23 58 54
Fax 64 84 67 71
E-post
 
Jon Grimsby

SKEDSMO

Flyktningstiftelsen
Skedsmogata 11
2000 Lillestrøm
 
 152
Tanum 
Transittmottak
Vestmarksveien 75 Postboks 191
1300 Sandvika 
Fylke: Akershus
Tel 67 57 41 10
Fax 67 54 88 16
E-post
Didrik Hjort

BÆRUM

Norsk Folkehjelp
Postboks 8844, Youngstorget
0028 Oslo
 330
Torshov  Transittmottak
Torshovgata 46
0476 Oslo
Fylke: Oslo
Tel 22 09 10 90
Tel 48 99 41 46
Fax 22 09 10 91
E-post
Marius Engh

OSLO
 

Link AS
Postboks 413
3201 Sandefjord
 
 210
Vardåsen 
Statlig mottak for asylsøkere
Slottsberget 74
1385 Asker  
Fylke: Akershus
Tel 66 90 86 27
Tel 66 90 88 47
Fax 66 90 86 26
E-post
Magnhild Otnes
 
Norsk Folkehjelp
Postboks 8844, Youngstorget
0028 Oslo
 
 65
Vestby 
Statlig mottak for asylsøkere
Høgdaveien 7
1540 Vestby
Fylke: Akershus
Tel 64 98 58 80
Fax 64 98 58 88 Mottaksleder:
909 36 709
E-post
Lars Gulbrandsen

VESTBY
Landlord Hotel A/S
Møllergata 26
0179 OSLO
 
 175
Vogtsgate Statlig mottak for asylsøkere
Vogtsgate 35
0474 Oslo 
Fylke: Oslo
Tel 22 38 47 30
Tel 92 21 16 70
Fax 22 38 47 31
E-post
Henry Osima

OSLO


Landlord Hotel A/S
Møllergata 26
0179 Oslo
 52


 

Oversikt over Asylmottak - Region Indre Østland, Telefon: 61 14 65 00

Mottak Telefon
Fax
E-post
Mottaksleder/
Kommune
Driftoperatør Ant. plasser
Dovre statlig mottak for asylsøkere
Trindheimsvegen 3
2659 Dombås
Fylke: Oppland
Tel 61 21 56 00
Tel 95 93 50 35
Roald Schei Norsk Mottaksdrift
Postboks 17
2649 Østre Gausdal
 

 100

Drevsjø
Statlig mottak for asylsøkere
2443 Drevsjø
Fylke: Hedmark  
Tel 62 45 66 30
Fax 62 45 66 31
E-post
Jorun G. Bjørnersen

ENGERDAL

Engerdal kommune
2440 Engerdal
 
 106
Gausdal
Statlig mottak for asylsøkere
Postboks 17
2649 Østre Gausdal
Fylke: Oppland   
Tel 61 05 50 71
Tel 48 00 09 36
Fax 61 05 50 75
E-post
Jon Anders Martinussen

GAUSDAL
 

Norsk Mottaksdrift
Postboks 17
2649 Østre Gausdal
 
 25
Hamar
Statlig mottak for asylsøkere
Ormseter
2323 Ingeberg
Fylke: Hedmark 
Tel 62 59 80 23
Fax 62 59 80 63
E-post
Morten Saltvik

HAMAR
 

Ormseter AS
v/Ole Vang Bråthen
2323 Ingeberg
 100
Hobøl
Statlig mottak for asylsøkere
Elvestad
1827 HOBØL
Fylke: Østfold
Tel 69 92 42 22     
Tel 92 04 60 24
Fax 69 92 42 21
E-post
Olav Strand

HOBØL

Ostra Consult AS
Elvestad
1827 Hobøl
 
 

 130

Hovelsåsen statlig mottak for asylsøkere
Hovelsåsen
2270 Flisa
Fylke: Hedmark
Tel 62 95 37 00
Tel 99 09 65 71
Jon Ivar Bergersen Norsk Folkehjelp
Postboks 8844
Youngstorget
0028 Oslo
 

 130

Kongsberg statlig mottak for asylsøkere
Bekkedokk 3
3611 Kongsberg
Fylke: Buskerud
Tel 32 77 00 80
Fax 32 77 00 81
E-post
Steinar Flom Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 

 150

Kongsvinger
Statlig mottak for asylsøkere
Kristian Walbysv 11, 2212 Kongsvinger
Fylke: Hedmark  
Tel 62 81 42 33
Fax 62 81 51 63
E-post
Wenche Tryland

KONGSVINGER

Norsk Folkehjelp
Postboks 8844
Youngstorget
0028 Oslo
 
 140
Lundeskogen
Statlig mottak for asylsøkere
Boks 23
2960 Røn
Fylke: Oppland
Tel 61 34 45 10
Fax 61 34 44 06
E-post
Arne Anmarkrud

VESTRE SLIDRE

Vestre Slidre kommune
2960 Røn
 100
Moss staatlig mottak for asylsøkere
Kongensgt. 15
1530 Moss
Fylke: Østfold
Tel 33 80 46 30
Tel 90 94 45 49
Tel 90 82 51 10
Judith Nilsen

Moss
 

Fossnes AS
Fossnesveien 9
3160 Stokke
 
 

 120

Stor-Elvdal Statlig mottak for asylsøkere
Postboks 126
2481 Koppang
Fylke: Hedmark
Tel 62 46 01 20
Tel 92 21 28 94
Faks 62 46 01 21
Bente Hagen Norsk Mottaksdrift
Postboks 17
2649 Østre Gausdal
 

 150

Toten
Statlig mottak for asylsøkere
Postboks 203
2851 Lena
Fylke: Oppland
Tel 61 16 24 60
Tel 95 90 90 30
Fax 61 16 24 61
E-post  
Valentyna Jørgensen

TOTEN
 

Link A/S
Postboks 413
3201 Sandefjord
 126
Vang
Statlig mottak for asylsøkere
2975 Vang
Fylke: Oppland
Tel 61 36 76 60
Fax 61 36 76 67
E-post
Bente Linnerud Dalaker

VANG 

Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 140
Veumalléen 
Statlig mottak for asylsøkere
Postboks 371
1601 Fredrikstad
Fylke: Østfold  
Tel 69 36 72 30
Tel 95 18 36 90
Fax 69 36 72 39
E-post
 

Per Bertelsen

 

Norsk Folkehjelp
Postboks 8844 Youngstorget
0028 Oslo
 

 130

Ål
Statlig mottak for asylsøkere
3579 Torpo
Fylke: Buskerud
Tel 32 08 24 45
Fax 32 08 34 03
E-post
Bjørn Thorsen

ÅL

Bjørn Thorsen
Ål statlig mottak
3579 TORPO
 150

Oversikt over Asylmottak - Region Sør, Telefon: 38 10 60 60

Mottak Telefon
Fax
E-post
Mottaksleder/
Kommune
Driftoperatør Ant. plasser
Arendal statlig mottak
Postboks 26
4804 Arendal
Fylke: Aust-Agder
Tlf: 37003240
Fax.37003241

Vakttelefon: 46925279
 

Ragnhild Konnestad

Arendal
Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 

 150

Birkeland
Prixbygget
Postboks 85
4795 Birkeland
Fylke: Aust-Agder
Tel 37 27 88 55
Tel 90 62 91 33
Fax 37 27 60 04
E-post
Grethe Loe 

BIRKENES
 

Stiftelsen SANA
Skippergt 21, 4. etg
Postboks 423,
4664 KRISTIANSAND
 120
Fossnes
Statlig mottak for asylsøkere
3160 STOKKE
Fylke: Vestfold 
Tel 33 36 17 00
Fax 33 36 17 06
E-post
Turid Grøtteland

STOKKE

Fossnes AS
Fossnes Senter
3160 Stokke

 222
Husebyparken
Statlig mottak for asylsøkere
4550 Farsund
Fylke: Vest-Agder  
Tel 38 39 55 20
Fax 38 39 55 29
E-post
Karl Johan Skråmestø

FARSUND

Norsk Folkehjelp
Postboks 8844, Youngstorget
0028 Oslo
 250
Kristiansand
Statlig mottak for asylsøkere
Markensgt. 42
4612 Kristiansand
Fylke: Vest-Agder
Tel 38 07 54 20
Tel 90 16 09 14
Tel 38 07 54 50
Fax 38 02 57 76
E-post
Birgith SH Seglsten Ness

KRISTIANSAND

Kristiansand kommune
Flyktningtjenesten
Markensgate 42
4612 Kristiansand
 
 250
Kvinesdal statlig mottak
Fjotlandsgt. 12
4480 Kvinesdal
Fylke: Vest-Agder
Tel 38 61 19 90
Fax 38 61 19 91
Kjell Moen

Kvinesdal
Lopex mottak AS
Kråkenesdalen 119
5152 Bønes
(S)
 

  125

Larvik statlig mottak for asylsøkere
Sigurdsgt 7
3256 LARVIK
Fylke: Vestfold
Tel 33 80 46 40 Aino Lerstang Fossnes AS
Fossnes Senter
3160 Stokke
 
Lillesand
Statlig mottak for asylsøkere
Storgt 18
4790 Lillesand
Fylke:Aust-Agder  
Tel 37 27 59 00
Tel 41 56 71 27
Fax 37 27 59 01
E-post
Ragnhild Thommassen

LILLESAND

Stiftelsen SANA
Skippergt 21, 4. etg
Postboks 423,
4664 KRISTIANSAND S
 100
Lyng
Statlig mottak for asylsøkere
Postboks 211
4576 Lyngdal
Fylke: Vest-Agder
Tel 38 34 60 00
Fax 38 34 43 99
E-post
Edin Kavara

LYNGDAL

Tokla A/S
Postboks 211
4576 Lyngdal
  205
Lyng EM
Statlig mottak for asylsøkere
Avdeling for
enslige mindreårige
Postboks 211
4576 Lyngdal
Fylke: Vest-Agder 
Tel 38 33 09 13
Fax 38 34 43 99
E-post
Mirko Rados

LYNGDAL
 

Tokla A/S
Postboks 211
4576 Lyngdal
 25
Mandheimen
Statlig mottak for asylsøkere
Ing. Waadensgt. 8
3660 Rjukan
Fylke: Telemark 
Tel 35 08 10 80
Tel 90 99 52 48
Fax 35 08 10 89
E-post  
Jorun Kårvand

TINN
 

Tinn kommune
Postboks 14
3661 Rjukan
 
 140
Nome
Statlig mottak for asylsøkere
Dagsrud
3825 Lunde
Fylke: Telemark 
Tel 35 94 68 68
Tel 99 25 93 81
Fax 35 94 68 69
E-post
Anne Stokken

NOME  

Nome kommune
Ringsevja 30 3830 Ulefoss
 178
Sandefjord
Statlig mottak for asylsøkere
Peder Bogensgate 19
3218 Sandefjord
Fylke: Vestfold 
Tel 33 48 09 40
Fax 33 48 09 42
Vakttlf:
48 89 41 81
E-post
Guri Maiken Gutterød SANDEFJORD Link AS
Postboks 413
3201 Sandefjord
 

 130

Skien statlig mottak
Torggt. 5
3724 Skien
Fylke: Telemark
Tel 35 90 58 40

Fax 35 90 58 41
Inger Lise Nauf
Skien
Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 

 150

Tønsberg
Statlig mottak for asylsøkere
Grev Wedels gate 10
3111 Tønsberg
Fylke: Vestfold
Tel 33 80 46 20
Fax 33 80 46 21
E-post
Hans Dahl
TØNSBERG
 
Fossnes AS
Fossnes Senter
3160 Stokke
 

  165

Oversikt over Asylmottak - Region Vest, Telefon: 55 30 09 99


 

Mottak Telefon
Fax
E-post
Mottaksleder/
Kommune
Driftoperatør Ant. plasser
Arna
Statlig mottak for asylsøkere
Pb 33 Ytre Arna
5889 Bergen
Fylke: Hordaland 
Tel 55 39 26 80
Fax 55 39 26 81
E-post  
Anpuchelvan Mahesan

BERGEN

Hero Norge AS
Pb 459
4002 Stavanger
 140
Bergum
Statlig mottak for asylsøkere
Hornesvn. 40
6800 Førde
Fylke: Sogn- og Fjordane 
Tel 57 82 34 40
Tel 97 01 92 78
Fax 57 72 09 47
E-post
Else Aabrekk

FØRDE
 

Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 155
Bømlo mottak
Skogbu
5440 Mosterhamn
Fylke: Hordaland
Tel 53 42 90 30
Tel 53 42 90 31
Fax 53 42 90 32
Eli Svardal Hoff Eiendom, privat
Sentrumsvegen 13
Postboks 10
8646 Korgen
 

 125

Dale
Statlig mottak for asylsøkere
Dale
4329 Sandnes
Fylke: Rogaland 
Tel 51 60 18 88
Fax 51 60 18 89
E-post
Eva-Maria Gãrtner

SANDNES

Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 260
Dale EM
Statlig mottak for asylsøkere
Avdeling for enslige mindreårige
Dale
4329 Sandnes
Fylke: Rogaland 
Tel 51 60 18 86 Vaktmobil
40 01 23 03
E-post
 
Avdelingsleder
Ragnhild Klippen

SANDNES

Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 30
Haugaland
Statlig mottak for asylsøkere
P.b. 472
5501 Haugesund 
Fylke: Rogaland 
Tel 52 73 93 50
Fax 52 73 93 51
E-post
Kjetil Optun

HAUGESUND

Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 
 175
Heiane
Statlig mottak for asylsøkere
Postboks 1224
Heiane
5406 Stord
Fylke: Hordaland 
Tel 53 41 41 12
Tel 53 41 41 13
Fax 53 49 33 20
E-post
Steinar Rosset

STORD
 

Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 
 160
Lund
Statlig mottak for asylsøkere
Stasjonsveien 34, Pb. 134
4460 Moi
Fylke: Rogaland 
Tel 51 40 24 80
Fax 51 40 24 81
E-post  
Unni Mydland

LUND
 

Stiftelsen SANA
Skippergt 21, 4. etg
Postboks 423,
4664 KRISTIANSAND
 
 120
Sogndal 
Statlig mottak for asylsøkere
Fjørevegen 10
Postboks 504
6853 Sogndal
Fylke: Sogn- og Fjordane 
Tel 57 62 57 00
Fax 57 62 57 01
E-post
Hanne Lund Solbakken

SOGNDAL  

Lopex mottak AS
Kråkenesdalen 119
5152 Bønes
(S)
 
 175
Solbakken
Statlig mottak for asylsøkere
Markegata 51 6900 Florø
Fylke: Sogn- og Fjordane
57 75 66 60
57 75 66 61
E-post
 
Arild Hellesen

FLORA
 

Flora kommune Markegata 51
6900 Florø
 110
Stavanger mottakssenter
Postboks 2113, Hillevåg
4095 Stavanger
Tel 51 53 82 20
Fax 51 53 82 21
Vakttelefon:
46 92 52 80
Edith Kristine Nøkling Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 

 150

Ullensvang
Statlig mottak for asylsøkere
Postboks 94
5782 Kinsarvik
Fylke: Hordaland 
53 66 34 66
53 66 32 82
E-post
Johannes Laupsa

ULLENSVANG
 

Ullensvang herad
5780 Kinsarvik
 80
Voss 
Statlig mottak for asylsøkere
Vikjavegen 970
5700 Voss 
Fylke: Hordaland 
Tel 56 53 04 20
Tel 95 20 26 02
Fax 56 53 04 21
E-post
Astrid Styve

VOSS

Lopex mottak AS
Kråkenesdalen 119
5152 Bønes
 
 

 165

Ytrebygda statlige mottak for aylsøkere
Fleslandsveien 72
5258 Blomsterdalen
Fylke: Hordaland
Tel 91 65 16 72
Fax 55 11 00 79
Kåre Antonsen Lopex mottak AS
Kråkenesdalen 119
5152 Bønes
 
 

 90

Oversikt over Asylmottak - Region Midt-Norge, Telefon: 73 89 24 00

Mottak Telefon
Fax
E-post
Mottaksleder/
Kommune
Driftoperatør Ant. plasser
Grong
Statlig mottak for asylsøkere
Postboks 144
7870 Grong
Fylke: Nord-Trøndelag 
Tel 74 33 00 20 
Fax 74 33 00 29
E-post
Aud Hermanstad

GRONG

Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 165
Jarlen
Statlig mottak for asylsøkere
Trondheimsvn 3
7200 Kyrkesæterøra 
Fylke: Sør-Trøndelag 
Tel 72 45 48 40
Tel 95 04 38 10
Fax 72 45 48 41
E-post
Morten  Myking Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 175
Leira
Statlig mottak for asylsøkere
Okkenhaugvn 18
7600 Levanger
Fylke: Nord-Trøndelag
Tel 74 01 94 00
Fax 74 01 94 15
E-post
Rune Skagen

LEVANGER

Levanger kommune
Postboks 130
7601 Levanger
 
 102
Leira
Statlig mottak for asylsøkere
Avdeling for enslige mindreårige
Okkenhaugvn 18
7600 Levanger
Fylke: Nord-Trøndelag
Tel 74 01 94 00
Fax 74 01 94 15
E-post 
Rune Skagen

LEVANGER

Levanger kommune
Postboks 130
7601 Levanger
 18
Namsos Mottakssenter
Yrkesveien 5
7800 NAMSOS
Fylke: Nord-Trøndelag
TEL 74 21 90 30
Fax 74 21 90 31
E-post
Erik Haugan Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 165
Nustadbo
Statlig mottak for asylsøkere
7530 Meråker
Fylke: Nord-Trøndelag
Tel 74 81 06 01
Fax 74 81 08 14
E-post
Bengt Johanson

MERÅKER

Bjørn Johnsen
7530 Meråker
 69
Sunndal
Statlig mottak for asylsøkere
Postboks 93
6601 Sunndalsøra 
Fylke: Møre- og Romsdal 
Tel 71 69 90 00
Fax 71 69 93 01
E-post
Tore Vaagen

SUNNDAL
 

Sunndal Kommune
6600 Sunndalsøra
 
  248
Søre Sunnmøre
Statlig mottak for asylsøkere
Kyrkjegt. 22
6065 Ulsteinvik 
Fylke: Møre- og Romsdal 
Tel 70 00 96 90
Tel 95 93 30 74
Fax 70 00 96 99
E-post
Ann-Ingvill Tødenes

ULSTEIN
 

Link AS
Postboks 413
3201 Sandefjord
 
 150
Tingvoll
Statlig mottak for asylsøkere
6630 Tingvoll
Fylke: Møre- og Romsdal
Tel 71 53 35 90
Fax 71 53 23 88
E-post
Åshild Husby Bergem

TINGVOLL

Tingvoll kommune
6630
  160
Trondheim 
Statlig mottak for asylsøkere
Sandmoveien 26 B
7072 Heimdal
Fylke: Sør-Trøndelag 
Tel 72 89 94 60
Fax 72 89 94 69
E-post
Randi Ydstie Næsgaard

TRONDHEIM
 

Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 

180

Ålesund statlig mottak for asylsøkere
Rådhusgata 5
6003 Ålesund
Fylke: Møre- og Romsdal
Tel 70 10 31 60
Fax 70 10 31 61
Audun Storli Fiskum Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 100

Oversikt over Asylmottak- Region Nord, Telefon: 76 96 58 39

Mottak Telefon
Fax
E-post
Mottaksleder/
Kommune
Driftoperatør Ant. plasser
Alstahaug
Statlig mottak for asylsøkere
Postboks 615
8801 Sandnessjøen
Fylke: Nordland
Tel 75 07 58 40
Tel 91 84 22 71
Fax 75 07 58 41
E-post
Rigmor Greger

ALSTAHAUG

Alstahaug kommune
Rådhuset
8805 Sandnessjøen
 
 170
Alta mottak
Sorenskriverveien 9
9511 Alta
Fylke: Finnmark
Tel 78 44 49 90
Fax 78 44 49 99
Tor-Eilif Emaus

 

Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger

  150
Bankplassen
Statlig mottak for asylsøkere
Postboks 154
8459 Melbu
Fylke: Nordland 
Tel 76 11 80 90
Fax 76 11 80 91
E-post
Arnvid Johansen

HADSEL
 

Bankplassen A/S
8459 Melbu
 190
Borkenes
Statlig mottak for asylsøkere
Bergsveien 87
Postboks 64
9476  BORKENES
Fylke: Troms 
Tel 77 02 22 80
Fax 77 02 22 81
vakttelefon
(etter arb.tid):
41 41 74 07
E-post
Arne J. Heggelund

KVÆFJORD

Kvæfjord eiendom AS
Borkenes mottak
Postboks 64
9476  BORKENES
 
 182
Harstad statlige asylmottak
Postboks 865
9488 HARSTAD
Fylke: Troms
Tel 77 06 22 50
Fax 77 06 22 55
Vakttelefon:
90 41 97 20
 
Ola Steinvoll Harstad mottak AS
Laberg 
9470  GRATANGEN
 
 

 130

Heimly
Statlig mottak for asylsøkere
Helsesenterveien 10
9300 Finnsnes
Fylke: Troms
Tel 77 84 36 10
Fax 77 84 83 17
E-post
Marita Thomassen

LENVIK

Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 145
Heimly
Statlig mottak for asylsøkere
Avdeling for enslige mindreårige
Helsesenterveien 10
9300 Finnsnes
Fylke: Troms
Tel 77 84 36 10
Tel 77 84 65 50
Fax 77 84 83 17
Heidi A. Hilmarsdotter Hansen Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
34
Kvæfjord mottak
Postboks 125,
9476 Borkenes
Fylke: Troms
Tel 77 09 30 03
Fax 77 09 30 04
Egil Einarsen
 
Kvæfjord opplevelse og avlastning (KOA)
Postboks 125,
9476 Borkenes
 
Lødingen 
Postboks 198
8411 Lødingen 
Fylke: Nordland
Tel 76 98 70 00
Fax 769 87 001  E-post
Tom Helge Birkestrand

LØDINGEN

Hero Norge AS      pb.83, 8411 Lødingen,  165
Mosjøen mottak
Havnegata 12
Postboks 532
8656 Mosjøen
Fylke: Nordland
Tel 75 11 39 00
Fax 75 11 39 01
 
Viggo Hoff Viggo Hoff
Postboks 10
8646 Krogen

 138
Målselv mottak
Postboks 1168, 9326 Bardufoss
Fylke: Troms
Tel 47 92 76 20
Fax 77 83 40 77
 
Sami Hajzeri Målselv mottak as
v/Tor Einar Svendsen
Laberg
9470 Gratangen
 
Nesna
Boks 14, 8701 NESNA
Fylke: Nordland
Tel 75 06 71 80
Fax 75 06 71 81

E-post

Frode Ulriksen

NESNA

Nesna kommune ; Moveien 24, 8700 NESNA.  125
Oscarsgata
Statlig mottak for asylsøkere
Boks 374
9811 Vadsø
Fylke: Finnmark 
Tel 78 95 25 77
Fax 78 95 27 90
E-post
Per Yngve Christensen

VADSØ
 

Oscarsgata Mottak AS
Boks 374
9811 Vadsø
 
 250
Rognan
Statlig mottak for asylsøkere
Fredheimveien 21
8250 Rognan 
Fylke: Nordland 
Tel 75 69 37 40
Tel 41 62 33 93
Fax 75 69 37 41
E-post
Anita Paulsen 

SALTDAL
 

Hero Norge AS
Postboks 459
4002 Stavanger
 
 213
Setermoen
Statlig mottak for asylsøkere
Boks 100
9365 Bardu 
Fylke: Troms 
Tel 77 18 66 40
Fax 77 18 66 49 
E-post
Per-Inge Kristiansen

BARDU

Tor Einar Svendsen
9470 Gratangen
 120
Sjøvegan
Statlig mottak for asylsøkere
Sandberganveien 2
9350 Sjøvegan
Fylke: Troms 
Tel 77 17 20 99
Tel 77 17 21 00
Fax 77 17 21 66
E-post
Cameron Davis

SALANGEN
 

Salangen kommune
Postboks 77
9355 Sjøvegan
 
 68
Sjøvegan EM 
Statlig mottak for asylsøkere
Avdeling for enslige mindreårige
Sandberganveien 2
9350 Sjøvegan 
Fylke: Troms 
Tel 77 17 20 99
Tel 77 17 21 00
Fax 77 17 21 66
E-post
Cameron Davis
SALANGEN
 
Salangen kommune
Postboks 77
9355 Sjøvegan
 
 28
Skibotn mottak
9143 Skibotn
Fylke: Troms
Tel 77 71 56 00
Fax 77 71 56 01
Wiggo Hansen Wiggo Hansen
Skibotn mottak
9143 Skibotn

 52
Skistua
Statlig mottak for asylsøkere
Alpinveien 6
Pb. 664
8508 Narvik 
Fylke: Nordland 
Tel 76 96 19 40
Fax 76 96 19 41
E-post
Ny leder under ansettelse Hero Norge AS
PB 459
4002 Stavanger
 147
Svolvær
Statlig mottak for asylsøkere
Boks 670
8300 Svolvær
Fylke: Nordland 
Tel 76 07 56 10
Tel 41 77 56 10
Fax 76 07 51 70
E-post
Ulf-Eirik Johansen 

VÅGAN

Mottaksdrift AS
v/Per Bendiksen
8459 Melbu
 155
Tromsø mottaksenter
Grønnegata 27/29
Postboks 480
9255 Tromsø
Fylke: Troms
Tel 77 66 57 40
Tel 97 10 29 49
Fax 77 66 57 41
Vakttelefon:
46 92 52 77
Vidar Torheim Hero Norge AS
PB 459
4002 Stavanger
 

  150


 


 
Sist oppdatert: 04.11.2008
Publisert: 01.10.2003

http://www.udi.no/templates/TemplateBlueDesign/Page.aspx?id=3780