1612 asylsøknader i september

I september ble det registrert 1 612 søknader om asyl. Det er en nedgang på 12 prosent i forhold til august.

 
195 oppga å være enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, noe som er en nedgang på 18 prosent i forhold til forrige måned. 

Fortsatt flest fra Afghanistan

Totalt 366 av asylsøkerne er fra Afghanistan. Deretter følger Eritrea (251), Somalia (153), statsløse (144) og Russland (108).

Så langt i år har UDI mottatt 13 379 asylsøknader, hvorav 1 868 oppgir å være enslige mindreårige.

Om lag 20 prosent av de som har søkt asyl i Norge vil få saken sin behandlet i et annet europeisk land. Grunnen til det er at de tidligere er registrert der.
 

Asylstatistikk
 


 

Sist oppdatert: 09.10.2009
Publisert: 08.10.2009

**

Åpen dag i UDI

UDI inviterer til åpen dag torsdag 22. oktober. Snakk med oss om tillatelser, om jobb i UDI, eller hør på foredrag om temaer vi arbeider med.

 
Hausmannsgate 21 og 23
Torsdag 22. oktober 2009
Kl. 14.00–17.00
 

 

Program for foredragene:
 

14.15 Asylmottak
          - fra behov til oppstart

14.45 Norsk lov - internasjonale forpliktelser
          - Hvilke regler må vi følge når vi behandler en søknad om asyl?
 
15.15 Identitet og identifisering
          – hvorfor må myndighetene vite hvem du er?
 
 
15.45 Hva er utvisning og hvorfor utviser vi?
 
16.15 Asylintervjuet
 
 
 
Vi holder også Servicesentret åpent til kl. 17.00 denne dagen.
 


 

Sist oppdatert: 07.10.2009
Publisert: 07.10.2009

**

Pilotprosjekt for fullelektronisk saksbehandling

Nye løsninger for fullelektronisk saksbehandling testes nå i et pilotprosjekt som startet 1. oktober. Målet er kortere saksbehandlingstid og bedre brukerservice. Men selve pilotprosjektet vil føre til at søknader av nyere dato blir behandlet før søknader av eldre dato.

 
Pilotprosjektet omfatter søknader om visum, familieinnvandring, studie- og au pair tillatelser. Det er bare søknader som er levert ved utenriksstasjonene i Manila og Teheran, og ved Rogaland og Søndre Buskerud politidistrikt som er en del av piloten. Søknader som er levert til disse stasjonene fra og med 1. oktober i år vil bli behandlet elektronisk umiddelbart. Søknader som er levert før 1. oktober omfattes ikke av piloten. De blir behandlet manuelt, og det vil derfor ta lengre tid før disse er ferdigbehandlet.
 
Saksbehandlingstider for disse søknadene finner du her
 
Kortere saksbehandlingstid og bedre brukerservice blir de viktigste gevinstene med de nye elektroniske løsningene. Med fullelektronisk saksbehandling vil vi også spare tid på postgang og arkivbehandling.
 
Testingen av de nye elektroniske løsningene vil foregå frem til 31.12.2009. Da skal hele pilotprosjektet evalueres. Utenriksstasjonene og politidistriktene som er involvert i pilotprosjektet vil fortsette å behandle søknadene elektronisk frem til hele utlendingsforvaltningen tar i bruk de nye elektroniske løsningene.
 


 

Sist oppdatert: 12.10.2009
Publisert: 12.10.2009

*****************

2600 uttransportert fra Norge

Så langt i år har Politiets utlendingsenhet (PU) uttransportert 2600 personer. Det er høyeste tallet på mange år, og 600 flere enn på samme tid i fjor. Fleste uttransporterte var borgere av Nigeria, Somalia og Romania.

 Det fleste som er uttransportert i år er fra Nigeria.

 

De uttransporterte har enten fått avslag på asylsøknad, er registrert i et annet land før de kom til Norge eller utvist eller bortvist som følge av lovbrudd i Norge.  - Politiets utlendingsenhet bidrar til kriminalitetsbekjempelsen gjennom å prioritere og sende ut personer som begår kriminalitet. Av alle uttransporterte er 800 personer sendt ut av landet etter å ha blitt utvist eller bortvist som følge av lovbrudd i Norge. Mange av disse er dømt for grov kriminalitet, sier Ingrid Wirum, sjef for PU.  - Det er også gledelig å registrere at flere uten lovlig opphold velger å reise hjem frivillig. Så langt i år har flere reist frivillig, enn i hele 2008. Et effektivt returarbeid er viktig for å beskytte asylinstituttet mot misbruk, sier Wirum   Oversikt over antall uttransporterte fire siste år.
År            Antall 
2009            2550
2008            1904
2007            1767
2006            1846 Alle tall gjelder for de åtte første månedene i året. 

Sist oppdatert:11.09.2009 18:4

 

Politiet ønsker økt dialog med minoritetsbefolkningen

Invitasjon til pressekonferanse: Politidirektør Ingelin Killengreen lanserer prosjektet ”Trygghet og tillit”.

 

”Trygghet og tillit” er et prosjekt i regi av Politidirektoratet som blant annet skal gi politiet bedre kunnskap om, og kontakt, med minoritetsbefolkningen i Norge. Det er to viktige samfunnsforhold som ligger til grunn for prosjektet: Norges befolkning kommer til å øke sterkt, og i takt med dette også antall innvandrere. Fram mot 2020 vil denne gruppen fordobles. I tillegg viste politiets ”Innbyggerundersøkelse” for 2008 at ungdom med minoritetsbakgrunn har mindre tillit til politiet enn sine øvrige jevnaldrende. I et drøyt halvår har fire politidistrikt og Politiets Utlendingsenhet (PU) utviklet og satt ut i live lokale tiltak for å få til en styrket dialog mellom politiet og innvandrere. Sonebilen på Manglerud politistasjon er et av tiltakene, som blir presentert på pressekonferansen. TID: Mandag 5. oktober kl. 11.00 STED: Manglerud politistasjon, Plogveien 31, parolesalen Deltakere:
Politidirektør Ingelin Killengreen, stasjonssjef ved Manglerud, Gro Smedsrud, sentral koordinator for ”Trygghet og tillit”, Hege Gro Høiland og representanter for sonebilen. Arrangementet er åpent kun for pressen. Vi ønsker en tilbakemelding på om dere kommer til lanseringen. Pressevakt Politidirektoratet: 99 20 77 01
Pressekontakt Politidirektoratet: Anne D. Nilsen, 90 11 74 52
Pressekontakt Oslo politidistrikt: Unni Turid Grøndal, 90 16 99 23

Sist oppdatert:02.10.2009 11:34

*

Fengsel for grovt skattesvik

I ei Økokrim-sak har Oslo tingrett dømt ein mann til eitt års fengsel for grovt skattesvik.

 

Mannen førde ikkje opp skattbar inntekt på over fire millionar kroner i sjølvmeldinga for inntektsåret 2001 og eller 2002. Han starta selskap i eit lågskatteland for å skjule den skattepliktige vinsten og lurde dermed unna skatt for over ein million kronar. Mannen fekk lågare straff enn han elles ville fått fordi han tilstod tilhøva. Tidlegare er to andre dømt til høvesvis ni månader i fengsel og eitt år i fengsel i same sakskompleks. Ein av desse fekk og lågare straff fordi han tilstod tilhøva. Dette syner at retten legg stor vekt på tilståingar. Saka er og eit døme på at politiet og skatteetaten gjorde ei samtidig forfølging av det straffbare tilhøvet. Kontaktperson i Økokrim: Politiadvokat Trude Stanghelle, tlf. 928 06 758

Sist oppdatert:12.10.2009 14:49

**

 

Pass

Her finner du informasjon om hva du må ha med når du skal søke om pass, hva som er gyldig legitimasjon og hva du må tenke på når det gjelder pass til barn.

Hvem trenger pass?

Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden bør ha med gyldig pass. Selv om norske borgere ikke er underlagt regulær passplikt ved grensepasseringer innen Schengen-området, forekommer det av og til kontroller av reisedokumenter og identifikasjonspapirer. Kun pass er gyldig som reisedokument og bekreftelse på norsk statsborgerskap. Ta med pass på alle utenlandsreiser, også på reiser innenfor Schengen-området. For å få norsk pass må søkeren dokumentere sin identitet og sitt norske statsborgerskap. Dokumentasjon av statsborgerskapet gjelder først og fremst personer som tidligere har hatt utenlandsk statsborgerskap.

Hvor kan jeg søke om pass?

Du kan søke om pass på en rekke av landets politistasjoner og lensmannskontorer. Ta kontakt med det politidistriktet der du bor eller der du oppholder deg for å få informasjon om hvilke tjenestesteder som behandler søknader om pass. På lensmannskontorer og politistasjoner som behandler søknad om pass, er det utplassert såkalte biometrikiosker hvor det blir tatt bilde av passøker og hvor søker må skrive sin signatur på en signaturpad. Biometrikiosken har også en fingeravtrykksleser som vil bli tatt i bruk fra januar 2010.

Hvor lang tid tar det å få utstedt pass?

På grunn av stor pågang ved passkontorene i sommersesongen, kan leveringstiden være lenger enn garantitiden på 10 arbeidsdager. Derfor er det viktig at du søker om pass i god tid, helst så lenge som tre uker før du skal reise. Hvis du ikke har mottatt passet innen 10 dager, må du melde fra til politiet slik at du kan få gebyrfritt nødpass. Dette kan imidlertid ikke benyttes for innreise til USA.

Hva må jeg huske på når jeg skal søke om pass?

· Ha med gyldig legitimasjon
· Søker må ha norsk personnummer i Folkeregisteret
· Ha med eventuelle fullmakter hvis du skal søke om pass til barn
· Tidligere pass skal innleveres når det søkes om nytt pass
· Pass koster kr 450 for personer over 16 år
· Pass koster kr 270 for barn under 16 år
· Alle som skal søke om pass må møte personlig  

Hva slags legitimasjon er gyldig når jeg skal søke om pass?

Det gamle passet ditt holder som legitimasjon hvis det fremdeles er gyldig eller det er mindre enn tre måneder siden det utløp. Er det første gang du skal ha pass, eller er det mer enn tre måneder siden det gamle passets gyldighetstid utløp, skal du ha med følgende legitimasjon:
· Gyldig norsk førerkort eller annet minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer, for eksempel bankkort med bilde
· Eventuelt tidligere utløpt pass
· Statsborgervedtak og statsborgerbrev dersom du tidligere har vært utenlandsk statsborger.
· NB! Hvis du ikke kan legitimere deg med gyldig norsk pass som er utløpt for mindre enn tre måneder siden, kan politiet kreve at du har med deg en myndig norsk person med gyldig norsk pass som skriftlig kan bekrefte din identitet.

Hva er åpningstidene?

Kontakt ditt lokale politidistrikt for informasjon om åpningstidene. Du kan velge distrikt på hovedsiden til politi.no. Du kan også ringe 02800 for mer informasjon.

Hvor lenge er passet gyldig?

· Pass til personer over 16 år utstedes for et tidsrom på 10 år
· Pass til personer under 16 år har følgende gyldighetstid: o 0-5 år: to år
o 5-10 år: tre år
o 10-16 år: fem år
Et pass er likevel bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet og så lenge passet er uforandret og uskadet. NB! Enkelte land krever at passet er gyldig en periode etter utreise (hjemreise til Norge). Du bør undersøke dette i god tid før dere skal reise, for eksempel hos reisebyrået eller hos den aktuelle ambassaden.

Kan jeg få passet mitt sendt rekommandert?

Alle pass sendes som ordinær post fordi passet er godt sikret mot manipulering og forfalskning. Å sende pass som rekommandert post, ville koste NOK 19-20 millioner per år. Ønsker du ikke å få passet sendt hjem til deg som ordinær post, kan du velge å hente passet hos politiet når det er ferdig produsert. Når du søker om pass, må du opplyse om du ønsker å få passet sendt hjem til deg eller om du vil hente det hos politiet. Dersom passet kommer bort i posten, må du snarest melde fra til politiet slik at dette registreres i det sentrale passregisteret for å hindre eventuelt misbruk. Du har krav på nytt gebyrfritt pass.

Barn og pass

Må vi skaffe egne pass til barna?

Det anbefales at også barna har egne pass fordi dette er eneste gyldige legitimasjon innen Schengen-området.

Må barna være med når de skal ha pass?

Ja. Dette gjelder også spedbarn. Ved søknad om pass, skal det avgis signatur, men dette gjelder ikke barn under 10 år eller den som ikke kan skrive navnet sitt. I slike tilfeller angis det "Not able to sign" i signaturfeltet. Foreldre skal altså ikke skrive under på vegne av sine barn, men må likevel være med fordi de skal gi sitt samtykke til passutstedelsen. Har både far og mor foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass.

Må begge foreldrene være til stede når barna skal ha pass?

Når en person under 18 år skal søke om pass, må minst én av foreldrene med foreldreansvar møte opp sammen med barnet. Forelderen må kunne legitimere seg. Har begge foreldrene foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass. Dersom foreldreansvaret er felles, må den som møter opp ha med skriftlig samtykke og legitimasjon eller kopi av legitimasjon fra den som ikke møter.

Hva må jeg ha med hvis jeg skal søke om pass til barna?

· Barnet må være til stede. Dette gjelder også spedbarn
· Ett passbilde av barnet dersom det er grunn til å tro at det blir problemer med å benytte ”biometrikiosken” på passkontoret. Det stilles spesielle krav til passbildet (se nedenfor). Det vil bli utvist skjønn ved innlevering av bilder av svært små barn.
· Egen gyldig legitimasjon
· Fullmakt fra den andre forelderen
· Gyldig legitimasjon eller kopi av dette fra den andre forelderen
· Penger til passgebyr

Krav til foto som skal brukes i pass

Bildet skal være best mulig egnet til å identifisere personen.
· Fotoet skal være skarpt, riktig eksponert og i fotokvalitet
· Fotoet kan være i svart/hvitt eller i farger
· Fotoet skal ikke være eldre enn 6 måneder
· Fotoets størrelse skal være ca. 35 x 45 mm
· Fotoet må tas rett forfra (fokuser på øynene), og mot en lys bakgrunn
· Fotoet skal vise hele hodet og toppen av skuldrene, ingen slagskygge
· Ansiktet skal dekke 70-80 % av bildeflaten, dvs. at avstanden fra isse til hake skal være minst 30 mm
· Hodeplagg skal ikke benyttes på passbilder. Dette omfatter capser, luer, hatter, hårbånd, skjerf mv.
Unntak er:
Religiøse hodeplagg. Disse skal ikke dekke noen deler av ansiktet.
Tynne diskré hårbøyler eller hårbånd som er trukket godt tilbake fra ansiktet. De skal ikke være godt synlig på bildet.
Hårspenner kan brukes, såfremt de ikke dekker deler av ansiktet.
· Øyne skal være åpne og klart synlige, øynene må ikke dekkes av hår
· Både hake, panne og begge kinn skal være synlige
· Munnen må være lukket
· Ved bruk av briller: Ikke farget glass, innfatningen må ikke skjule noe av øynene, det må ikke være refleksjon i glassene

Kan et barn med norsk far og utenlandsk mor få norsk pass?

Norsk statsborgerskap er en forutsetning for å få norsk pass. Spørsmål om statsborgerskap må rettes til Utlendingsdirektoratet

Mistet pass – nødpass

Hva gjør jeg hvis jeg har mistet passet mitt?

Mister du et gyldig pass, må du snarest melde fra ved personlig fremmøte hos politiet for å forhindre eventuelt misbruk av passet. Mister du passet i utlandet, må du gi beskjed til nærmeste ambassade eller konsulat hvor du kan søke om nytt pass. Pass som er meldt tapt kan ikke benyttes flere ganger hvis du skulle finne det igjen. For å forhindre misbruk av pass som er på avveie, annulleres passet omgående både i nasjonale og internasjonale registre.

Jeg skal reise bort snart, men har mistet passet mitt. Hva gjør jeg?

Hvis du trenger nytt pass raskt, kan du få utstedt nødpass. Nødpass er bare gyldig for én enkelt reise, og det koster det samme som et vanlig pass. Du må levere inn nødpasset til politiet med én gang etter at du kommer hjem.

Løsnet personaliaside

Maskinlesbare pass utstedt mellom 1999 og september 2005 har en svakhet som gjør at personaliasiden i enkelte pass kan løsne eller brekke. Dersom du merker at personaliasiden begynner å løsne, ta kontakt med nærmeste passkontor og få byttet passet vederlagsfritt. Det vil da bli utstedt nytt pass for den gjenstående del av gyldighetstiden.
Det er viktig å sjekke passet i god tid før reise slik at det kan byttes hvis nødvendig.

Navneendring i pass

Det er bare mulig å foreta navneendring i håndskrevne pass (laminatpass). Du kan endre navnet i passet ditt bare én gang. Du må møte personlig og ta med dokumentasjon som viser både ditt tidligere og nåværende navn og dato for navneendringen. Dokumentet må være en original. Navneendring i maskinlesbare pass er ikke mulig, da må du i stedet søke om nytt pass.  NB! Husk at billett og pass må være utstedt i samme navn.

Fornyelse av norsk pass i utlandet

Er du norsk statsborger kan du ta kontakt med nærmeste norske utenriksstasjon i det landet du bor i. Hvis passet ditt utløper før du skal reise hjem til Norge, er det ulike regler i forhold til hvilket land du er i og hva flyselskapet krever. Ta kontakt med ambassade eller konsulat og flyselskapet du reiser med for informasjon. Hvis du er i utlandet og alle sidene i passet ditt er brukt opp, må du ta kontakt med ambassade eller konsulat som vil utstede et nødpass.

Pass med biometri (e-pass)

Personaliasiden i e-passet inneholder en elektronisk brikke hvor det lagres et digitalt ansiktsfoto av passinnehaveren. I tillegg lagres personopplysningene som fremgår av personaliasiden på brikken. For pass som utstedes fra januar 2010 lagres også fingeravtrykk på den elektroniske brikken. Denne informasjonen vil knytte passet til den som eier det på en enda sikrere måte, slik at det vil bli vanskeligere å bruke stjålne pass ved grensekontroller. Det er utplassert en passleser i hvert politidistrikt hvor publikum gis anledning til å få avlest informasjonen som er lagret i den elektroniske brikken. Oppdager du feil i opplysningene i personaliasiden, må du kontakte politiet for å få utstedt nytt pass med korrekte opplysninger.

Grensekontroll

Ved grensekontroll i Norge og i utlandet vil opplysningene i passet, eventuelt også i den elektroniske brikken, bli kontrollert.  Ved kontroll i Norge, vil opplysningene ikke bli lagret. Norske myndigheter har ikke kontroll med hvordan personopplysninger vil bli behandlet ved grensekontroller i utlandet.

Innreise til USA

Amerikanske myndigheter krever maskinlesbart pass for visumfri innreise for personer som i turist- eller forretningsøyemed ikke skal være i landet i mer enn tre måneder.

Visumfritt med biometriske pass

Norske pass som utstedes etter 26. oktober 2006 må være maskinlesbare og inneholde biometriske kjennetegn for visumfri innreise til USA. Hvis du har et maskinlesbart pass som er utstedt før 26. oktober 2006, kan du reise visumfritt til USA for inntil 90 dager for hver reise til passet går ut.

Visum kreves i noen tilfeller

Selv om du har maskinlesbart pass eller e-pass, kan det i noen tilfeller kreves visum for innreise til USA. Dette gjelder hvis:
· Du har tidligere fått avslag på visumsøknad til USA
· Du er tidligere uttransportert eller nektet adgang til USA
· Ditt formål med reisen til USA er et annet enn ferie eller forretninger
· Du ankommer USA med privat fartøy, for eksempel med båt eller privatfly
· Du er tiltalt eller straffet for et lovbrudd i et hvilket som helst land
· Du vil få betalt for arbeid, herunder opptreden, oppfyllelse av kontrakter osv. dersom inntekten er USA-basert.
Les mer om visum på Den Amerikanske Ambassadens nettside