Valg 2009 : Hva med Palestina? >>

Wybory do Stortingu i Sametingu 2009

Ważne informacje dla wyborców

Wybory odbędą się 14 września.

Pamiętaj o dokumencie tożsamości!

2

Storting (parlament) jest demokratycznie wybieranym norweskim zgromadzeniem

narodowym. Co cztery lata wybieranych jest 169 posłów. Reprezentują

oni mieszkańców każdego z naszych 19 województw (fylker). Do najważniejszych

zadań Stortingu należy uchwalanie ustaw i budżetu państwa oraz sprawowanie

kontroli nad rządem.

Sameting jest niezależnym, demokratycznie wybieranym organem politycznym,

reprezentującym interesy Samów. Co cztery lata wybieranych jest 39 posłów.

Reprezentują oni Samów z całej Norwegii. Sameting dokonuje podziału własnego

budżetu w oparciu o wytyczne władz państwowych. Sameting posiada prawo

stanowienia w wielu dziedzinach.

Weź udział w wyborach i zdecyduj, kto przez następne cztery lata będzie

reprezentował Cię w Stortingu i Sametingu. Wykorzystaj swój głos!

Z tej broszury dowiesz się, jak to zrobić.

Idąc na wybory, nie zapomnij wziąć ze sobą dokumentu tożsamości!

Prawo wyborcze stanowi, że głosujący, który jest nieznany członkowi komisji wyborczej, ma

obowiązek potwierdzić swoją tożsamość. Dokumentem tożsamości może być na przykład

paszport, prawo jazdy lub karta płatnicza ze zdjęciem. Możesz również posłużyć się innym

dokumentem tożsamości, pod warunkiem, że zawiera on imię i nazwisko wyborcy, datę

urodzenia i zdjęcie.

Jeśli przebywasz w takiej instytucji, jak dom opieki, szpital lub zakład karny, możesz poprosić

jej pracownika o potwierdzenie Twojej tożsamości.

Wszyscy wyborcy otrzymają pocztą kartę wyborczą. Karta zawiera informacje o tym,

gdzie i kiedy możesz zagłosować w dniu wyborów. Karta wyborcza nie jest konieczna do

oddania głosu, ale dzięki niej zaoszczędzisz czas. Karta wyborcza nie może służyć jako

dokument tożsamości.

Wyborcy uprawnieni do głosowania w wyborach do Stortingu i Sametingu otrzymają dwie

karty wyborcze.

Wybory odbędą się w poniedziałek, 14 września 2009.

Wiele gmin organizuje wybory również w niedzielę, 13 września.

Wybory do Stortingu i Sametingu

2009

3

Kto może głosować?

W wyborach do Stortingu mogą brać udział tylko obywatele Norwegii, którzy ukończyli

18 lat i posiadają czynne prawo wyborcze.

Wystarczy, aby wyborca kończył 18 lat w roku wyborów. Wymagane jest, by wyborca

był zameldowany w Norwegii – obecnie lub dawniej.

Gdzie i kiedy możesz głosować?

W dniu wyborów

musisz oddać głos w swojej gminie. Jest to gmina, w której jesteś zameldowany(a) wg

stanu na dzień 30 czerwca 2009. Możesz głosować w dowolnym lokalu wyborczym na

terenie gminy. Ilustracje na następnej stronie pokazują, jak należy oddać głos w dniu

wyborów.

Zagłosować wcześniej

możesz do piątku, 11 września, włącznie, w którejkolwiek gminie. Wcześniejsze

głosowanie przebiega nieco inaczej niż głosowanie w dniu wyborów.

Możesz zagłosować wcześniej w następujący sposób:

1) Zwróć się do urzędnika sprawującego pieczę nad wyborami. Otrzymasz od niego

kopertę na karty do głosowania i skieruje Cię on do kabiny wyborczej.

2) Wyjmij kartę do głosowania, z której zamierzasz skorzystać, i wprowadź

ewentualne zmiany.

3) Jeśli głosujesz poza granicami swojego województwa (fylke), otrzymasz oddzielną

kartę do głosowania wraz z kopertą na kartę do głosowania. Karta do głosowania

zawiera nazwy zarejestrowanych partii politycznych, bez nazwisk kandydatów.

Postaw krzyżyk lub napisz, na którą partię/ugrupowanie oddajesz głos. Możesz

również wziąć kartę do głosowania ze swojego województwa i skorzystać z niej,

jeśli chcesz wprowadzić zmiany.

4) Włóż kartę do głosowania do przeznaczonej na nią koperty.

5) Udaj się do urzędnika sprawującego pieczę nad wyborami. Włoży on Twoją kopertę

z kartą do głosowania i kartę wyborczą do teczki, którą następnie umieści w urnie

wyborczej. Oddany głos zostanie przesłany do policzenia do gminy, w której jesteś

zameldowany(a).

W przypadku choroby lub niepełnosprawności możesz złożyć w gminie wniosek o

pozwolenie na głosowanie w domu.

Gmina udzieli informacji o tym, gdzie i kiedy możesz oddać głos.

Wybory do Stortingu

1 Weź kartę do głosowania, z której

zamierzasz skorzystać.

2 Wprowadź ewentualne zmiany na karcie

do głosowania (patrz instrukcje na

następnej stronie).http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Kampanjer/valgportal/stortingsvalg/Brosjyre/valg_POLSK_web.pdf

3 Złóż kartę do głosowania w taki sposób,

aby nazwa partii znajdowała się po

wewnętrznej stronie, a miejsce na stempel

po zewnętrznej – tak by nikt nie mógł

zobaczyć, na kogo głosujesz. Nie należy

wkładać karty do głosowania do koperty ani

innego opakowania.

4 Udaj się do urzędnika sprawującego pieczę

nad wyborami, aby postawił stempel na

zewnętrznej stronie karty do głosowania.

Karta do głosowania bez stempla jest

nieważna!

5 Wrzuć podstemplowaną kartę do

głosowania do urny wyborczej.

4

Jak głosować w dniu wyborów?

Od Ciebie zależy, czy wprowadzisz zmiany na karcie do głosowania!

Jeśli tego nie zrobisz, zagłosujesz na kandydatów w takiej kolejności, w jakiej

figurują na karcie do głosowania.

Na karcie do głosowania możesz wprowadzić następujące zmiany:

Zmiana kolejności kandydatów

W kratce znajdującej się na lewo od

nazwiska kandydata wpisz (nowy)

numer w celu umieszczenia kandydatów

w żądanej kolejności na liście.

Skreślenie kandydatów

Postaw znaczek (np. krzyżyk, ptaszek itp.)

w kratce po prawej stronie nazwiska

kandydata(ów), którego(ych) chcesz

skreślić. Nie bój się wprowadzać zmian.

Procedura postępowania jest podana na

karcie do głosowania.

Twój głos liczy się nawet w przypadku

pomyłki!

Kto zostaje wybrany?

Mandaty do Stortingu z danego województwa przypadają poszczególnym partiom

i ugrupowaniom proporcjonalnie do liczby otrzymanych głosów.

Jeśli ponad połowa wyborców głosujących na daną partię lub ugrupowanie

wprowadzi zmiany przy nazwisku tego samego kandydata, mogą one wpłynąć na

wybór poszczególnych kandydatów. W przeciwnym razie kandydatów wybiera się

w kolejności, w jakiej figurują na karcie do głosowania.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.valg.no

Pomyślnych wyborów!

5

Jak wprowadzać zmiany na karcie do głosowania?

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.valg.no lub www.sametinget.no

Pomyślnych wyborów!

6

Do głosowania w wyborach do Sametingu uprawnieni są wszyscy, którzy posiadają

prawo udziału w głosowaniu w wyborach do rady gminy i fi gurują w spisie wyborców

do Sametingu. Ostateczny termin zarejestrowania się w spisie wyborców do

Sametingu upływa 30 czerwca. Jeśli jesteś uprawniony(a) do głosowania w wyborach

zarówno do Stortingu, jak i Sametingu, możesz oddać głos w obu wyborach.

Jeśli jesteś zameldowany(a) na stałe w gminie, w której w poprzednich wyborach było

mniej niż 30 uprawnionych do głosowania w wyborach do Sametingu, nie możesz

oddać głosu w dniu wyborów. W takim wypadku możesz skorzystać z prawa do

udziału we wcześniejszym głosowaniu. Na stronie internetowej Sametingu znajdziesz

informacje o gminach, których to dotyczy.

Na karcie do głosowania można wprowadzać zmiany, zmieniając kolejność

kandydatów. Nie ma możliwości skreślania kandydatów.

Sameting wysyła informacje o wyborach do Sametingu do wszystkich znajdujących

się w spisie wyborców do Sametingu.

Wybory do Sametingu

Wydano w sierpniu 2009 nakładem Ministerstwa ds. Gmin i Rozwoju Regionalnego.

Publikacja przetłumaczona na nynorsk (nowonorweski), lapoński i osiem języków obcych

jest dostępna na stronie www.valg.no

Numer publikacji: H-2229 Polsk

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Kampanjer/valgportal/stortingsvalg/Brosjyre/valg_POLSK_web.pdf